ขวดเล็ก «  
ขนาดบรรจุ 0.5 - 7 ลิตร «
ขนาดบรรจุ 10 - 30 ลิตร «  
กระป๋อง «  
 
 
 

n

1.Thai Plastic Industries Association

n

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

n

www.tpia.org
 

n

2.Thailand Productivity Institute

n

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

n

www.ftpi.or.th
 

n

3. Department of Export Promotion, Ministry of Commerce

n

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

n

www.thaitrade.com
 

n

4.Thai Board of Investment

n

สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

n

www.tisi.go.th
 

n

5.Federation of Thailand Industries

n

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

n

www.fti.or.th